Polityka prywatności Duko Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w relacjach z DUKO Sp. z o.o. oraz plikach cookies i innych technologiach, które są wykorzystywane w serwisie internetowym www.duko.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DUKO Sp. z o. o. z siedzibą: ul Małopolska 14, (81-555) Gdynia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000236920, NIP: 5862152785, REGON: 220069300, zwanym dalej Spółką.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w Spółce może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem:

 • korespondencyjnie pod adresem zakładu produkcyjnego DUKO Sp. z o.o. : ul. Składowa 1c, (89-400) Sępólno Krajeńskie;
 • e-mailem: malgorzata.p@duko.pl lub telefonicznie +48 52 338 37 78

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych

Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Pani/Panu niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Użytkownicy Serwisu www.duko.pl

Dane osobowe przesłane w formularzach lub bezpośrednio na adresy e-mail Spółki przetwarzane są w celu:

Pliki Cookies i Inne Technologie Śledzące

Serwis www.duko.pl , podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane w Serwisie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnym wejściu na Serwis (trwałe cookies).
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies zmienić można z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdzie Pani/Pan wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Dane Użytkowników Serwisu zawarte w plikach cookies, przetwarzane są w celu:

Logi serwera

Korzystanie z serwisu www.duko.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Pani/Pana identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy danych serwisowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: – podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności:

 • dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym działalność Spółki, w tym Microsoft,
 • podmiotowi świadczącemu usługi hostingu i poczty internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o Wymogu Podania Danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje niemożnością świadczenia usług serwisowych przez Administratora, w tym niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Kandydaci do pracy

Aplikacje prosimy kierować na adres wskazany w ogłoszeniu w tytule korespondencji wpisując „Rekrutacja”.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną podania danych, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu jest art. 221 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO, zatem osoba odpowiadająca na poniżej zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest obowiązana do ich podania.
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu telefonicznego, e-mail, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu rozumianemu jako dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia okresu rekrutacji.
Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia, w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane, a ich dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub maksymalnie 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.null

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 • podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi pocztowe, prawne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Spółkę, 
 • innym podmiotom, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych przez Spółkę celach. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się ze Spółką, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

Klienci indywidualni/biznesowi i Kontrahenci

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • nawiązywania relacji handlowych/usługowych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • zawarcia i wykonania umowy handlowej/usługowej, gdy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenia ocen i klasyfikacji podwykonawców oraz jakości ich prac oraz analiz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • marketingu usług własnych, poprzez wybrany kanał komunikacji [tel, e-mail, media społecznościowe], na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Kategorie danych

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują następujące kategorie danych:
– imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy telefon kontaktowy, stanowisko.

Źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane pozyskane zostały od Pani/Pana bezpośrednio lub z centralnych ewidencji gospodarczych tj. CEIDG lub KRS.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 • podmioty, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, poczty internetowej, świadczą usługi w zakresie przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną;
 • inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych przez Spółkę celach. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się ze Spółką, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o wymogu podania danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje: 

 • niemożnością świadczenia usługi przez Administratora; 
 • niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego; 
 • niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Personel klientów biznesowych i kontrahentów

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • nawiązywania relacji handlowych/usługowych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wykonania umowy handlowej/usługowej, gdy przetwarzanie niezbędne jest do wykonana umowy, a Pani/Pana dane uwzględnione zostały w warunkach jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • marketingu usług własnych, poprzez wybrany kanał komunikacji [tel, e-mail, media społecznościowe], na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu rozumianemu jako dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:

 • dane osobowe uzyskane w związku z umową przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy; 
 • podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, data urodzin, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania;
 • dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Kategorie danych

Przekazywane na potrzeby realizacji celów dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują następujące kategorie danych:
– imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy telefon kontaktowy, stanowisko pracy zajmowane u naszego partnera biznesowego.

Źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane zostały pozyskane od Pani/Pana Pracodawcy a naszego Partnera biznesowego lub bezpośrednio z centralnych ewidencji gospodarczych tj. CEIDG lub KRS.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 • podmioty, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, poczty internetowej, świadczą usługi w zakresie przekazywania dokumentacji drogą elektroniczną;
 • inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Administrator co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
 • prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych przez Spółkę celach. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się ze Spółką, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o wymogu podania danych

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje: 

 • niemożnością świadczenia usługi przez Administratora; 
 • niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego; 
 • niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.